OPĆI UVJETI

 • VIRO ITS d.o.o. Strmec samoborski, Harambašićeva 2 – vlasnik ovih internet stranica (dalje u tekstu: VIRO ITS d.o.o.)
 • Korisnik – svaka osoba koja koristi ove internet stranice
 • www.motokacige.hr - internet stranica koja svojim posjetiteljima pruža mogućnost korištenja različitih sadržaja i usluga, a sukladno ovdje utvrđenim uvjetima. (dalje u tekstu: “MOTOKACIGE internet stranica” ili “ova internet stranica”)
 1. MOTOKACIGE internet stranica slobodna je za upotrebu svim korisnicima Interneta.
 2. VIRO ITS d.o.o . kao vlasnik ovih internet stranica zadržava pravo da povremeno možda neće biti dostupan korisnicima radi različitih tehničkih poteškoća koje bi mogle biti van kontrole osoblja i predstavnika
 3. VIRO ITS d.o.o kao vlasnik ovih internet stranica zadržava pravo promjene uvjeta korištenja  bez prethodne najave.
 4. Korištenje MOTOKACIGE internet stranica podrazumijeva prihvaćanje ovih uvjeta korištenja.

PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

Ovaj ugovor sklapa se između tvrtke VIRO ITS d.o.o. i svake fizičke ili pravne osobe, poduzeća, udruženja, agencije, kompanije ili nekog trećeg koja pristupa upotrebi ovih internet stranica  (dalje u tekstu: „Korisnik“ ili "Vi"). Koristeći ove internet stranice  automatski se suglašavate sa slijedećim uvjetima korištenja (dalje u tekstu:"Uvjeti Korištenja"). Ukoliko se ne slažete s narednim uvjetima korištenja molimo ne koristite naše stranice. Zadržavamo pravo da mijenjamo, dodajemo ili uklanjamo dijelove ili cijele uvjete korištenja u bilo koje vrijeme. Zato molimo da periodički provjeravate ove uvjete.

Pri korištenju ovih stranica, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje dajete. VIRO ITS d.o.o. čini sve kako bi zaštitio privatnost vaših osobnih podataka u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo za potrebe usluge kupnje proizvoda na ovim internet stranicama. Korištenjem ovih internet stranica suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korisnik pristaje da njegovu e-mail adresu VIRO ITS d.o.o. upotrijebi  u svrhu dostave računa za  korištenje usluga kupovine na ovim internet stranicama, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti.

UVJETI ZA PRISTUP

Internet stranice MOTOKACIGE i s njime povezane usluge dostupne su vam, pod uvjetom da možete sklopiti punopravan ugovor reguliran primjenjivim zakonom.

KORISNIČKI RAČUN I LOZINKA

VIRO ITS d.o.o. će Vam otvoriti korisnički račun i dodijeliti Vam jedinstveno koriničko ime i lozinku. Sustav Vam omogućava naknadno mijenjanje lozinke, ukoliko se pojavi potreba za tim.

Vaše su odgovornosti:

 1. čuvati tajnost vašeg korisničkog imena i lozinke;
 2. odmah obavijestiti VIRO ITS d.o.o. u slučaju neovlaštene uporabe vašeg korisničkog računa ili bilo kakve povrede sigurnosti.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA

U skladu s hrvatskim zakonodavstvom  usuglašavate se da MOTOKACIGE internet stranica neće biti korištena za:

 • nezakonite i protuzakonite svrhe
 • unos  sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, zloupotrebljivi, uznemiravajući, klevetnički, vulgarni, prostački, pogrdni, napadački na nečiju privatnost, mrzilački ili rasni, etnički ili na bilo koji način neobjektivni;
 • izmjenu, uništenje ili brisanje sadržaja koji nisu u vašem vlasništvu;
 • slanje e-maila sa sadržajem za koji nemate pravo slati, odnosno  slanje e-maila sa sadržajem koji ugrožava patente, zaštitne znakove, poslovne tajne, autorska prava ili bilo koje drugo intelektualno ili neko drugo vlasništvo;
 • slanje e-maila koji sadrže viruse, trojane, spyware ili bilo koji oblik nelegalnog softvera
 • namjerno ili nenamjerno ugrožavanje bilo kojeg zakona ili propisa na razini države, regije ili internacionalnog prava
 • ugrožavanje bilo kakvih operacionalnih pravila, zaštita ili uputa vašeg internet provajdera ili internet usluge

VIRO ITS d.o.o. ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše sadržaje na ovim internet stranicama.

Korisnik je suglasan:

 • ne koristiti ove internet stranice u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
 • da  sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na ovim internet stranicama postaju vlasništvo VIRO ITS d.o.o.
 • da osobe koje održavaju ove internet stranice kao i vlasnici ovih internet stranica nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi pogrešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Suglasni ste da je sadržaj na ovim internet stranica vlašništvo vlasnika stranica VIRO ITS d.o.o., te vam VIRO ITS d.o.o. daje ograničenu, neisključivu, neprenosivu, opozivu dozvolu za pregledavanje i povremeno preuzimanje materijala sa ovog stranica, i to ne u komercijalne svrhe već isključivo za vašu osobnu ili uporabu unutar vaše organizacije. Svi materijali prikazani ili dostupni na stranicama, uključujući i grafike, dokumente, tekstove, slike, zvuk, video, audio, umjetnička djela isključivo su vlasništvo VIRO ITS d.o.o. Materijali su zaštićeni zakonima o autorskim pravima te ostalim primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Osim po ovdje navedenim ovlaštenjima, nije dopušteno (a) korištenje, umnožavanje, uređivanje, pokazivanje, brisanje, distribucija, preuzimanje, spremanje, reproduciranje, slanje, objavljivanje, prodaja, preprodaja, prilagođavanje ili stvaranje izvedenica Materijala, ili na bilo koji način transferirati te komercijalno koristiti bilo koji sadržaj ili stranica u cijelosti (b) korištenje Materijala na drugim internet stranicama ili medijima.

ISKLJUČENJE IZ UPORABE, NAKNADA ŠTETE

VIRO ITS d.o.o. zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava vlasnika i drugih korisnika. VIRO ITS d.o.o. zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi ove interent stranice a osobito u smislu kopiranja sadržaja objavljenog na ovim internet stranicama.

VIRO ITS d.o.o., uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu koja šteta uključuje imovinsku i neimovinsku štetu, te izgubljenu dobit, sve sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

LINKOVI

MOTOKACIGE internet stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. VIRO ITS d.o.o.  nema nikakvu kontrolu nad tim stranicama ili resursima. Usuglašavate se da VIRO ITS d.o.o. nije odgovoran za sadržaje i raspoloživost takvih vanjskih stranica i resursa.

ODGOVORNOST

VIRO ITS d.o.o. ne jamči:

 • nadležnost i sposobnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka korisnika
 • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti ove stranice cijelo vrijeme.

VIRO ITS d.o.o. do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati izravno ili posredno zbog

 • korištenja ove internet stranice
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa ove internet stranice.
 • informacija na ovoj internet stranici
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovoj internet stranici
 • uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe bilo koje od gore navedenih stranica.

VIRO ITS d.o.o. ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s VIRO ITS d.o.o., niti podupiranja takvih stranica od strane VIRO ITS d.o.o. Ova internet stranica može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali VIRO ITS d.o.o. ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo na taj način. MOTOKACIGE nternet stranica povremeno može biti nedostupana radi različitih tehničkih poteškoća.  VIRO ITS d.o.o.  nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

VIRO ITS d.o.o.  nije odgovoran za štete ili gubitke nastale uporabom stranica (kao npr. financijske gubitke), a koje mogu biti uzrokovane greškama na stranicama. Nadalje, VIRO ITS d.o.o.  ne daje nikakvu garanciju za informacije koje možete naći u oglasima ili na drugim stranicama do kojih ste došli na internetu, a kao rezultat korištenja ovih internet stranica.

Usuglašavate se da ste vi i VIRO ITS d.o.o. neovisni ugovarači ovih Uvjeta Korištenja. Ukoliko bi ugrozili ove Uvjete Korištenja ili bilo koja druga prava pridržavamo pravo pokrenuti kazneni postupak i sudsku tužbu protiv vas kao i odštetni zahtjev. Ako se ne slažete s našim uvjetima za korištenje MOTOKACIGE internet stranica molimo da iste napustite i da dalje ne koristite naše usluge.  
U slučaju bilo kakvog spora između VIRO ITS d.o.o. i pojedinog korisnika ili neke treće oštećene strane nadležan je sud u Zagrebu, Hrvatska. Ukoliko ste primjetili bilo kakvo ugrožavanje ovih Uvjeta Korištenja, molimo vas da nam ih prijavite.